DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/4404

Full metadata record

DC FieldValueLanguage
ContributorSulženko, Jiřícs_CZ
AuthorCihlářová, Kristýnacs_CZ
Date of creation29-Oct-2010-
Created2009cs_CZ
Published29-Oct-2010-
Date of submit30-Apr-2009cs_CZ
Identifierhttp://hdl.handle.net/10318/4404-
AbstractV současné době probíhá diskuze o postavení kultury a umění ve společnosti a způsobech jejich podpory. Vlivem snižování dotací ze strany státu jsou kulturní organizace nuceny hledat jiné zdroje podpory. Tato okolnost nejvíce postihuje nezávislou kulturu a živé umění, které jsou většinou organizovány v rámci neziskového sektoru. Proto se kulturní organizace stále více obracejí na ziskový sektor. V první části práce je představena koncepce společenské odpovědnosti firem jako nástroj podpory neziskového sektoru a možný návod, jak budovat smysluplné partnerství mezi firmou a kulturní organizací. Podrobněji rozebírá využití firemního dobrovolnictví v kultuře. Druhá část popisuje způsob spolupráce britského divadelního festivalu LIFT s firemním sektorem a zachycuje rozdílné přístupy k společenské odpovědnosti dvou významných českých firem.cs_CZ
Medium (file form) application/pdfcs_CZ
LanguageCzechcs_CZ
Archove or access institutionAkademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovnacs_CZ
Rights to useAutor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;cs_CZ
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);en
TitleRole divadla ve společenské odpovědnosti firemcs_CZ
SubtitleThe Role of the Theatre in Corporate Social Responsibilityen
Qualifying typeBakalářská prácecs_CZ
OpponentLázňovský, Michalcs_CZ
Date of defence18-Jun-2009cs_CZ
Abstract in different languageNowadays, there occures a discussion about the position of culture and arts in the society and about different ways of their subvention. The state is reducing subsidies therefore culture institutions are forced to look for other sources of support. Independent culture and living arts, mostly arising from NGO sector, are the ones most influenced by these circumstances. Hence the cultural institutions look for commercial support. In the first part of the thesis I introduce the concept of the corporate social responsibility as a tool for NGO support and a manual how to build a useful partnership between a corporation and a cultural institution. The first part focuses also on how volunteers can be incortorated in cultural activities. The last part is a case study of the British theatre festival LIFT and its cooperation with the commercial sector. It also analyzes two different approaches to the social responsibility of the two crucial Czech companies.en
Signature4P 2463cs_CZ
Academic program and lineDramatická umění / Produkcecs_CZ
Instition assigning degreeAkademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMUcs_CZ
Abbreviation of academic degreeBcA.cs_CZ
Type of study programbakalářskýcs_CZ
DepartmentKatedra produkcecs_CZ
Full versionY-
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
cihlar02-b-2009-role_divadla_ve-01.pdf414.71 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.
Licence policy of AMU you can find here

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague